در مورد کنسول آینه:

?
کنسول ها تمام چوب هستند.(چوب راش و چوب روس)باهم استفاده شده.
تو کنسول هایی مانند (خمره ای) و کنسول هایی مانند(ابرویی ها)چوب روس استفاده شده است.

چرا چوب روس؟؟
برای اینکه چوب راش به هیچ عنوان خم نمیشه.

فقدکنسول های ایتالیایی (جلو صاف)
تمام چوب راش هستش.

دوستان کنسول آینه به هیچ عنوان تمام چوب نداریم.صفحه های کنسولها نئوپان یا MDFبوده فقد روکش چوب راش هستش.(از کنسول یک میلیون گرفته تا ۲۰میلیون)
همه صفحه ها نئوپان یا MDF بوده چون چوب ب پهنای ۵۰یا۶۰ سانتی متر نداریم.
معرق ها هم ماشینی اصفهان بوده.

رنگ کنسولها:
رنگ کنسولها پولیشی هستش ضد خش و ضد آب.
رنگ آلمانی هستش که کیلویی ۷۰۰هزار خریداری میشود.
خیلی از همکار ها هستن ک رنگ ایرانی یا پولی یورتان میزنند ک بعد از
۳الی۶ماه رنگ پوست پوست شده یا ترک برداشته.
تفاوت قیمت کنسول های ما با بقیه همکارها تو این مورد هستش☝☝

دوستان?فرق کنسول رنگ مات با براق چی هستش:
رنگ براق:
❗حسن خوبی که دارد ضد خش و ضد آب بوده و کار تکی داخل منزل ب شمار میرود
❗تنها حسن بدی که دارد با هیچ یک از وسایل منزل ست نمیشه

رنگ مات:
❗حسن خوبی که دارد و ضد آب بوده و با تمام وسایل منزل ست میشود
❗تنها حسن بدی ک دارد ضد آب نیست